Header image  
 
              
 
 
 
 
 
 
 
出版商
ICDP e.V. 
Zentmarkweg 30-34
60489 Frankfurt am Main
Tel:   +49 (69) 74749730, +49 (69) 74749731
Fax:   +49 (69) 74749732
Web:   www.icdp-ev.org 
Mail:   info@icdp-ev.org

ICDP是经法兰克福财政局认证的非营利性和从事慈善活动的组织, 其税号为: 045 250 63516, 当地法院的注册号为: VR 14304。

捐款帐号
帐号: 5308046
银行: BB Bank
BLZ: 66090800
 

 
 
 
 
   
© COPYRIGHT 2010- ICDP e.V. 版权属于本协会